H.C. Andersens dagbøger Tekst

Om Aftenen da jeg kom hjem, fandt jeg Brev fra Humbold[t]
at Kongen havde befalet ham at skrive mig til om
det var, med Hensyn til m[in] Reise, mig beqvemt at komme
til Postda[m,] da vilde han indbyde mig. Jeg blev glad de[r]ved.
Aftenen hos Professor Becker der jo tier i 7 Sprog. Her   [5]
traf jeg en Grevinde Ahlefeldt der ikke kunde Dansk, Curtius
var der.

Fredag den 2 den . Siddet for Maleren, der endte mit Portræt,
skrevet til Humboldt, Brev fra ham; Middag hos Professor
Schlessinger, det var just Professor Rauchs Geburtsdag,    [10]
han med Datter og Svigersøn........ Professor
Tieck, Billedhuggeren og flere, jeg maatte læse et Eventyr
og foer derpaa i Opera: Vestalinden (i Tribune) en ældre
Militair, i Familie med Hitzig kjendte mig. Drak Porter
hjemme.   [15]

Løverdag 3 die . Hovedpine. Besøgt Chamissos Børn, den
ældste hedder Ernst, den anden Max; gik til Tieck, der forgjæves
har søgt mig i Hotel de Brandenburg og indbudt mig
til Middag; han vilde læse for mig Julestuen; ogsaa Fru
Steffens havde indbudt mig; gik til Fru Sawigny for at slippe   [20]
for Indbydelse hos Fürst Ratzewill, da jeg saa gjerne vilde
see Schackspears Sommematsdrøm, det var Fürstens Geburtsdag,
jeg traf Prindsessen af Preusen der bad mig komme
til sig imorgen. Hjemme fandt jeg Tilsigelse fra Kongen der
vilde see mig i Postdam; spiiste til Middag hos Simeon, hvor   [25]
Geibel var, kjørt Klokken 7 paa Jernbanen til Postdam,


2) [] [] i linierne 2-4] kanten af papiret beskadiget 4) Postda[m] således ms.
5) Becker ɔ: Bekker 6) Dansk] ms. har Danske 25) spiiste] foran er overstreget
jeg kj