H.C. Andersens dagbøger Tekst

Søndag 15. Heller ikke i Dag kom jeg ud i Luften, eller
til Middag hos Henriques. Derimod efter Middagsbordet fik
jeg Besøg af Henriques [og] Frue. Læste i »Fædrelandet« en
smuk Artikkel fra Cornhill magazin om vort kongelige Theater,
særligt det gamle der forsvandt. Det var et høist varmt    [5]
skrevet Stykke og jeg blev nævnet med Ørsted, Thorvaldsen
og Øehlenschlæger, som een af de Mænd Danmark maatte
være stolt af. Hvor følte jeg mig da lille bitte og tænkte paa
gamle Fru Collins Ord, da hun hørte engang om hvor høit
jeg blev roest i udenlandske Blade: mon de ikke gjøre Nar    [10]
af dig! Taarerne kom mig i Øinene, jeg takkede Vorherre
i Ydmyghed og Glæde.

Mandag 16 Regn og Rusk. Besøg af Skuespiller Rosenkilde,
derpaa kom Fru Melchior og Fru Bille, der blev meddeelt
mig at flere Damer, mellem disse Fru Meldahl, Fru Melchior    [15]
og Fru Bille, vilde [lade] udgaae, over hele det danske Land,
en Subskription paa en Mark, til alle Børn at der ved min
70 Aars Fest kunde opreises i Kongens Have, hvor Børnene
meest kom, min Byste. Brev fra Candidat Weber. Kjørte endelig
igjen ud, en Tour hen til Etatsraad Collins til Middag    [20]
men jeg følte mig anstrængt derved. Jonas fulgte mig hjem
i Vogn og jeg opgav igjen at besøge Theatret.

Tirsdag 17 Regnveir. Min bedste Hvile har jeg seent paa
Natten, saaledes mod Morgenen mellem Kl 6 og 8; da er der
en Ro og Fred over mig. Langt op ad Dagen intet Besøg;    [25]
Slimhosten ringe, jeg talte ikke meget og følte mig bedre end
sædvanlig. Læst Correctur og sendt til Møller hos Reitzel.
Brev til Frøken Heinke i Berlin. Nu kom Fru Melchior og


1) 15] først skrevet 14 3) [og] ms. har i 5) et] først skrevet en