H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mand er kommet iaftes fra Hellebek. Besøgt Fru Heiberg,
det blev stærk Regn, saa jeg blev der over en Time; hun fortalte
at siden Valgerdas Opførelse havde der været (fra
Herz) et noget spændt Forhold, han havde antaget at den
Døve i Walgerda, var møntet paa ham. Hjemme om Aftenen,    [5]
læst efter Bordet og siden om Aftenen Begyndelsen af
Lykke Peer. Sophie Melchior og Frøken . . . . . . . . var
her. — Bre +

Fredag 22. Brev til Fru Koch. Brev fra Hr Beyer i »Bikuben«
og fra Fru Jette Collin. Læst for Læssøe Begyndelsen    [10]
af Lykke-Peer. Besøg af Læssøe, derpaa af Louis Jürgensen
fra Genf, Besøg af Lehnsgrevinde Holstein til Holsteinborg.
Læst ud Lykke Peer. — Reenskrevet hele Dagen paa Lykke
Peer. +

Løverdag 23 Varmt Solskin; reenskrevet. Lever i Aviser    [15]
om Krigs Begivenheder.

Søndag 24 Imorges Klokken fem døde Fru Læssøe, fik
Brev derom fra Thorald. Var om Formiddagen hos Conferrentsraad
Drevsen og læste den første halvdeel af »Lykke-Peer«
og derpaa om Eftermiddagen til halv fem, den øvrige    [20]
Rest; de hørte med stor Lyst og vare meget opfyldte af
Digtningen. Ude var det voldsomt varmt. Til Middag var
Carl Bloch og Kone her, jeg læste om Aftenen en Deel af
Lykke Peer og følte mig meget træt. —

Mandag 25. Kjørt med Fru Melchior til Byen; leveret    [25]
Ploug 7 Rdlr til Kingos Monument og Forsikring fra Moltke
Hvitfeldt om 50 Rdlr. Givet Adler fra Fru Scavenius Tegning


9) Fredag] først skrevet Onsdag 9) Beyer ɔ: Bayer 11) Louis Jürgensen
ɔ: Jules Jürgensen 23) Carl Bloch] ms. har Carl og Bloch