H.C. Andersens dagbøger Tekst

over 6 kjørte Greven og Grevinden op til den fløttede Støtte,
vi Andre og Grev Wladimir gik op til hænge Broen, hvor
paa Taarnene vaiede Grevindens Flag og Danebrog; samt
Guirlander, jeg havde faaet Vaabnerne fløttede op under
Gesimsen hvorved Taarnene syntes slankere. Rækværket af    [5]
Grene tæt ved var efter mit Forslag pyntet med grønne
Grene og et Teppe lagt. Et blæsende Musikchor spillede jeg
troer Vift stolt paa Codans Bølge. Greven og Grevinden
gik over Broen, Arbeiderne udbragte et Hurra og fra Taarnet
holdt en Snedker godt og kort en lille Tale, om den Fortjeneste    [10]
dette Lystværk havde været for Egnen. Vi gik derpaa
op til Sophienberg (?) Jeg fik Grevinden at føre, vi gik hele
Anlæget rundt, jeg kom særdeles træt hjem, læste dog om
Aftenen og sov næsten hele Natten.

Onsdag 7 Oppe før syv. Fik Brev fra Eduard og Jette    [15]
Collin; Brev fra Fru Henriques. Grevinden var oppe at sige
mig lev vel, bad mig komme et følgende Aar og blive idetmindste
en Morgen. Ingenieuren Englis Hansen kjørte med
til Nyborg hvor han[s] Kone og hendes Søster kom fra
Odense (de ere Søstre til Dandseren Hoppes Kone). De gik    [20]
til Kjøbenhavn. Traf ombord en Søn af Pastor Fuglesang
fra Slagelse, der hilsede mig fra sin Moder, som nu (oppe i
de 80) boer i Roeskilde. Ved Skibsbroen holdt Vogn til mig
fra Holsteinborg, Kudsken en svær Karl har været Soldat
og ved Dybbelt faaet et Par Kugler i Laaret, een i Skulderen    [25]
og een har taget et Stykke af Næsen[.] Venlig Modtagelse paa


4) Guirlander] først skrevet Vaa 8) Vift] først skrevet Dan 18) Morgen ɔ:
Maaned 18) Englis] først skrevet Engels 26) Næsen] først skrevet Næsens,
derefter er et overstreget bogstav