H.C. Andersens dagbøger Tekst

Gamle Excellence kom selv flere Gange og vartede mig
op. —

11 Juli. Sov en Deel i Nat; syntes at føle mig lidt bedre i
hele Foden, men mindre godt i Saaret. Doctoren kom og
sagde at det gik yperligt; men efter at han var borte viiste   [5]
det sig mere rødt og hovnet, jeg frygtede for Rosen. — Ikke
ret i Humeur. I Dag 3 die Dag, seer jeg noget daarlig ud, og
føler mig meget mat. — Mod Aften bedre; skrevet Brev til
Fru Drevsen. Doctoren kom og sagde det gik godt fremad.

12 Juli. I Dag fjerde Dag; jeg har sovet fra at bade Foden,    [10]
den brændte lidt, men saa bedre ud. — Doctoren kom
og var meget tilfreds; sagde at Andre tabte Taalmodigheden,
men hos mig tog den til! »Det ligger i, jeg haaber at det
gaaer stadigt fremad.« — Læser i anden Deel af Steen Billes
Reise, (om China og om Java). Sat med vaadt Omslag til   [15]
jeg gik i Seng altsaa i henved 80 Timer.

13 Juli. I Nat vaagnede jeg veed stærk Hede i Foden,
Brænden og Trykken i Tæerne; Strømpen der yderst ude
havde hedet saa stærk som Ild; jeg rev den af badede
og imorges var jeg mere øm end igaar. Doctoren kom og   [20]
paastod imidlertid at det var godt, gav mig Bandage om
meente jeg vilde kunde gaae; dette var mig imidlertid plat
umueligt; opad Formiddagen bragte jeg det imidlertid til
ved en Stok at gaae hen over Gulvet og tilbage igjen. —
Senere vovede jeg mig til et Besøg hos Grevinden der boer   [25]
nogle Skridt fra min Dør. Middag var jeg nede og sad med
til Bords, men med Tøffel paa den svage Fod; gik siden op
og derpaa endnu engang ned til Thee. Fik Brev fra Fru
Drevsen, Viggo havde endnu ikke taget Billet. Blev dog
lidt mat og gik saa, henimod 9 op. —   [30]