H.C. Andersens dagbøger Tekst

til Frankfurth[,] gav mig et saadant Pas, der mangler
den preusiske Visas Stempel, det ængstede mig; da jeg
kom hjem fik jeg Brev fra Professor Meyer, han har ikke
været med ved Loch Loggan, men er paa Wigh, derfor kunde
han først svare nu; han raadede mig til at opgive Reisen, da   [5]
det var slet Veir i Skottland og bad mig ei udsætte mit Helbred;
jeg fik vist Brev fra Prindsen

Søndag 29. Sov urolig, vaagnet 4, oppe halv 7, afsted
halv 9; Regnen skyllede ned, sendt først Brev til Milnes og til
Mary Howitt; igaar til Eduard, at man ikke skulde være i   [10]
Skræk for mig med Hensyn til den store Ulykke paa Themsen
den Morgen (igaar) eet af de smaa Dampskibe »Cricket«,
opfyldt med Mennesker sprang i Luften. 100 ere
dræbte mange saarede. — Jeg kunde have været der, da jeg
endnu ikke har seet Tunnelen og jeg vilde med eet af de   [15]
Skibe derud, det kunde have skeet med mig. — Kjørt paa
Jernbane til Tunbridge, Regnen blev til Taage, denne hævede
sig; Bentleys Vogn ventede; Humlen hang deilig; nu
blev det varmt, hvilken Forskjel mellem her og Skottland,
man mærker Graderne naar man i een Dag paa Jernbane   [20]
flyver 100 Mile. Rygtet siger nu Jenny Lind gift med Daqain
det er Snak. Deiligt Solskin; skrevet til Hambro og Dickens.

— Regn. I Aften henimod 10 kom alle Folkene ind i Stuen,
jeg fik en Pude at knæle paa, Alle knælede med Ansigtet
skjult, Mis Bentley læste op af en gudelig Bog, derpaa Alle   [25]
Fadervor og igjen blev læst. — Deilig Maanskin, meget mat,
fik forandret at vi imorgen ikke tage hen at see Digteren
........ Hus.


5) først] først skrevet første r 21) Daqain ɔ: Daquin