H.C. Andersens dagbøger Tekst

ved at klappe min Haand; her var Horkels og Dr Meyn & —
Aften hos Grev Bismark-Bohlen, hvor jeg læste to Eventyr,
Wilhelm Grim var her, hans Personlighed behagede mig, han
var meget for Grantræet, jeg traf her den svenske Gesandt
Grev Desong! —   [5]

Fredag 26 Brev fra Ross; Ude hos Jenny som havde Juletræ,
forærede mig Sæbe i Form af et Stykke Ost, eau de
Collonne; var saa velsignet, klappede mig, kaldte mig et
Barn, vi kjørte sammen hen til Mad Birck-Pfeiffer, som hun
sagde var hende en Moder, hun fortalte i Vognen at hun gik   [10]
nok ikke mere til Sverrig, at hendes Forhold der vare saa
skrækkelige, at hun rimeligviis tog til Hamborg og blev der
hos Arnemanns, at hun følte sig saa hjemme i Tydskland.
Mad: Birck-Pfeifer kjendte ikke det mindste til mine Skrifter,
lidt efter lidt blev hun nettere, Jenny sagde jeg var saadant    [15]
et godt Menneske og hendes Broder. Da jeg kom hjem
fandt jeg Tilsigelse fra Kongen til Diners paa Slottet, jeg
maatte sende Afbud til Rauch hvor jeg skulde have spiist;
Klokken 3 kjørte jeg med Tjener til Slottet hvor Kammerhr.
Hofmarschall von Meiringen modtog mig! — Kongen var   [20]
meget naadig, talte meget om Spillemanden, sagde, at han
i Kjobenhavn strax havde spurgt efter mig, mine Eventyr
kjendte han ikke, Dronningen beklage [de] vor Kronprindsesse[s]
Sygdom, talte hjerteligt om Majestæterne & — Ved
Taffelet sad jeg mellem Humboldt og Hofmarschallen; Kongen    [25]
spurgte mig om Bissen. Efter Taffelet talte han og Dronningen


5) Desong ɔ: D'Ohsson 19) Klokken] K først skrevet L 20) Meiringen
ɔ: Meyerinck 20) Kongen] foran er overstreget først 21) Spillemanden]
først skrevet Nur