H.C. Andersens dagbøger Tekst

Spiiste til Middag hos Rieffels og forærede Cunze Bilderbuch
ohne Bilder gik i Seng om Aftenen Klokken sex og
sov til Klokken i næste Morgenstund.

Torsdag 29. Kjørte Klokken 2 om Natten ud af Flensborg
i deiligt Maaneskin, men det var meget koldt paa aaben    [5]
Vogn, den øde Egn, Tanken om de gruelige Veie der skulde
vente mig, alt bebudede mig noget. Der var saa stille en
enkelt Fugl peeb i Lyngen! Skyerne joge forbi; — i Dagningen
kom vi til en Landsby med et Vertshuus; snart blev det
Morgen; Lyngen blomstrede smukt; tidligere, før Dag, saae    [10]
jeg Forbud paa den slette Vei, flere Steder var der lagt Bretter
paa Veien, som Fodgjængere kunde gaae paa; eet
Sted var Veien en heel Flod vi skulde igjennem. Vi passerede
Storkum, her talte de daarligt Tydsk, med eet aab[n]ede de
et Skab, der var en Seng der laae et lille Barn. »Naa, din    [15]
lille Strik, min smukke Dreng!« sagde en Skrædder der, nu
hørte jeg de talte Dansk; »ja det kunne vi Alle her«, sagde
de, »men i næste Landsby begynder frisisk.« — Vi kom der,
Folkene ere lidet høflige, ikke en eneste Hilse og hilsede
man dem fik man et kort Nik, Ingen toge Hattene af; for at    [20]
passere saa lidt af Marsken [som] mueligt gik vi ikke gjennem
Leck; ved det sidste Vertshuus i Geestlandet, havde nyelig
Oxholm maatte overnatte, da Veiene nu bleve ufremkommelige,
Marsken begyndte; Veien var opløst Jord, Hestene sankv
dybt i ved hvert Skridt og saa maatte man op paa Digerne    [25]
hvor Husene laae i Læ og hvor man ventede at styrte ned.


2) sex] foran er rettet og overstreget 6 6) de] først skrevet den 8) Lyngen]
foran er overstreget Gr 13) Flod] derefter er overstreget mellem 14) Storkum
Stadum 20) kort] k først skrevet g