H.C. Andersens dagbøger Tekst

travet ud til Freund og hæved Penge, som jeg troede var
galt arangerede. Markede derude. Farvel hos Holck. Været
hos Boghandler Kittler, der vil give mig en Ducat for Arket,
for at udgive mine Romaner. Middag hos Lenz, hvor jeg traf
Glasbrenner og hans Kone; jeg fik under Maaltidet et Brev    [5]
fra Petit, han vilde laane Penge, jeg blev forstemt gjorte det
ikke. Kjørt til Elben; Dampskibet Primus kom først senere,
da jeg gik ombord, kom just fra det Fru Gall fra Oldenburg
og hilsede mig fra Fru Eisendecher; Elben saa høi at
Husene stod i Vand. Klokken 8 kjørte jeg til Bremen. — Officeren    [10]
kjendte mig.

Tirsdag 18 En kold Nat; i Rothenborg beseet Kirkegaarden.
— Tog ind i Hanoversche ved Posthuset; en Senator var
valgt, jeg saae Processionen, der lignede et Ligtog; kun røde
Tjenere for og til sidst. Fru Eisendecher havde hver Dag    [15]
ladet spørges om mig i de to første Hotteller, jeg var i eet af
anden Rang, hun ventede mig ikke, var i Raadssalen, hvortil
hun havde skaffet mig Billet, jeg søgte hende flere Gange
forgjæves, blev ærgerlig, var frygtelig kjed af opholdet her,
havde Lyst at komme bort alt iaften; endelig Klokken efter    [20]
12 kom hun med en Frøken Birk, var meget elskelig; Faderen
ellers endnu syg, jeg spiiste i Hotellet og daarligt, sad ved
en Jøde Levison der gjorte mange Spørgsmaal. Efter Middag
hos Fru Eisendecher og med hende om Aftenen hos en
Veninde og drak Thee.    [25]

Onsdag 19. Af vor danske Consul Cæsar indført i Læseselskab.
Besøgt Dr: Ulriks unge Enke, hun har tre Børn;


5) jeg] j først skrevet k 9) Elben] foran er overstreget tog 10) til] først skrevet
med 15) Eisendecher] først skrevet Eisendecker