H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fik at laane La Motte Foques Oversættelse af min
Billedbog. —

Fredag 17. Meget forkjølet, Hovedpine, Kulde. Udenfor
Sneeveir! — Om Aftenen kjørt til »Liebhaber-Theater« i
Itzehoe; var først inde hos Krogs hvor Døttrene sad i Mørke,    [5]
en Herre smuttede bort da vi kom, det var Borgmesteren
sagde Timmermann. Theatret var paa Raadhuset, de spilte
»Freien nach Vorschrift« et daarligt Stykke af Töpfer; Enkedronningens
Søster var der; Trepka spillede Elsker, Frøken
Waltersdorph, Søster til Hofdamen, var en gammel    [10]
Huusholderske; Klokken 10 kjørte vi hjem; Timmermann
sang, det var det Fæleste, jeg længe har hørt. — I Dag slet
ikke spadseret.

Løverdag 18. Endnu forkjølet, uvis om jeg kan reise i
Morgen; spadseret lidt og var strax afficeret deraf. — Efter    [15]
Frokosten lidt bedre. Til Middag Frøken Waltersdorff og
Grev Carl Rantzau, Justitsraad Eckhoff, gift med Fru v
Schildens Datter; Børnene Christian og Lehnchen med.
Timmermann begyndt paa »Nacht und Morgen«.

Søndag 19; endnu forkjølet, drikker hver Dag Havresuppe;    [20]
pakket ind til Afreisen i Aften, dog Himlen veed om
jeg bliver her endnu til Onsdag, jeg er ikke enig med mig
selv. — Til Middag Lieutenanterne Trepka og Jenssen-Tusch;
kjørt Kl 7½ med Trepka til Itzehoe efter at have sagt Farvel
til Greven og hans Søster; Aftenen tilbragtes hos Krogs    [25]
hvor jeg traf Major Volkmar og Lieutenant Torp, vi drak
Thee. Klokken 10½ kom allerede Deligensen; Timmermann


12) Fæleste] først skrevet Fælehs 18) Lehnchen] først skrevet Lehnkhen
19) Timmermann] først skrevet Timmermand 24) 7 ½ 7 først skrevet 8