H.C. Andersens dagbøger Tekst

»Bouquet« til Fru Drevsen i Anledning af den 23 Aug. Fik
Brev fra Jette Wulff. Spadseret med Excellensen; Fru Vedel
Heynen indtruffet.

Søndag den 14 Aug. I Aftes Klokken 11 kom Frøken Raben,
Kammerherreinde Raben og Christiane Colbjørnsen;    [5]
spadseret i Formiddag op til Rygaard med dem og seet Riddersalen
og Kamrene med Kaminer. Moltkes fra Svendborg
og Præsterne; om Aftenen Musik; jeg improviseret. Her er et
moderne Chatol hvori Greven har ladt sætte ind og gjøre
istand et gammelt Positiv, der gaaer ved Lodder, naar Tyven    [10]
lukker Skuffen op spiller det et Stykke; man kunde i en Novelle
lade en gammel Mand kort før sin Død sætte det istand,
og nu den unge, paa Stædet, ved den gamle Melodie kjende
sit Barndoms Hjem, det kunde tale til ham, som hans Moders
Røst fra Graven. Deilig Aften, Maanen — og Jupiter    [15]
med Saturn speilede sig i Vandbasinet.

Mandag 15 Aug. Sendt Brev til Faderen Collin med Brev
til Jonna og Vers til Fru Drevsen; gaaet ind i Dyrehaven,
men det er for hedt, det er over 20 Grader. Fru Raben musicert;
Varmen vælter ned; sovet fra eet til henved tre; (fra    [20]
Kongen reiste til nu er det i Grunden Sommer, Forsommeren
ikke at forglemme, der seer man at det er Sludder med
Syvsoverdag, thi iaar regnede det da ganske ordentligt!)
Kjørt om Eftermiddagen til Ørebækkelunde, seet Kjælderen
hvor der er en Nedgang gjennem et Skab, gamle Folk have    [25]
her seet Benene af Fanden, som løb op og ned; her er en
stor Steen Klump, for lille til at styrke Muren, der er meget
tyk, en Jomfru siges her at være indmuret. Vi var paa Loftet
hvor der er to udmærkede Vagtstuer, Gulvet hvælvet opad,
da det er Buer, en Kamin og et lille Vindue med Udsigt til    [30]