H.C. Andersens dagbøger Tekst

at komme der. Kjørt hjem i samme Humeur, frygtende for at
det vilde blive meget værre med Halsen! udmalede mig det!
ærgerlig Lune, gik imidlertid til Sengs! Blodet kogte! sandselig
stemt. +

Søndag 7 August. Som jeg vaagnede var jeg meget varm,    [5]
følte mig særdeles vel og oprømt! Benet sad endnu i Halsen.
Gik til Rygaard, paa Hjemveien sank jeg Benet, meget lyksalig
derover! Til Middag Præste-Selskab Roulund, Vandal,
Espensen, jeg fik Brev fra Jomf Hasz, som bad mig skrive
sig en Vaudeville Monolog! hvor kan jeg det, Brev fra Fru    [10]
Drevsen at Frøken Bræmer var i Kjøbenhavn! hvor ærgerlig!
Brev fra Jonna, der var et uartigt Barn fordi jeg
ei havde skrevet hende til. (Viggo er her i Fyen med
Etatsraad Lund). Fortalt Eventyr. Sat mig til at skrive til
Jonna.    [15]

Mandag 8. Sendt Brev til Jonna, Louise og Fru Lessøe.
Spadseret. Læst i »Der Kinderfreund«. Efter Bordet kjørt
til een af Grevens Møller, her var net! et nyt bornholmsk
Uhr her havde ikke en Bondes Bifald, »det skulde være
rødt og grønt! og saa skulde der for paa være et Hul hvor    [20]
man kunde see »Permenikkelen«, og øverst oppe en Fugl
der gik [og] rørte sig!« — Her er en brusende Bæk over nogle
store Stene. Vi kjørte gjennem Frøerup, udenfor tæt ved
Veien var en stor Kjæmpegrav, Solen gik ned.

Tirsdag 9. Klokken 9 reiste Bentsens; jeg fik foræret af    [25]
Greven Silvio Pellico. — Tandbyld; ondt i Bagdelen. Spadseret,
trykkende varmt. Drevet om. Læst høit.


5) Som] foran er overstreget Spadseret til Rygaard. Da jeg vaag- 8) Roulund
ɔ: Brolund 21) Permenikkelen] først skrevet Perre