H.C. Andersens dagbøger Tekst

Viser, »[See] Søen hist hvor Solen daler,« naar den ene Søsters
Stemme ikke slog til, hjalp den anden, det var egentligt
kun een [Stem]me man hørte, den ene Søster tog [de høie]
Toner, den anden de dybe og Mell[emste] Toner, og hvor
den blev alt for spinkel, lagde de dem begge sammen. Hun    [5]
kunde ikke acompagnere en simpel Vise, hun qvinkelerede
noget udenfor, der lød som Vrangen af en ganske anden Melodie.
— En lille norsk Søsterdatter sang da med syle Stemme:
»Kjøre Vatten og kjøre Veed«! de nyeste Viser de kunde
være alle en halv Snees Aar gamle i det mindste. Det var de    [10]
musikalske Søstre. — Den B ske Familie kj — !

Fredag den 5 August. Sendt Brev til Postmesteren i Odense,
til Grevinde Danneskjold paa Gravensteen og Grevinde
Moltke til Bregentved. Kjørt med Moltke og Bentsens Familie
til Svendborg, smuk Vei! vi vare i Caroline Amalies    [15]
Lund, ved Bækken der laae nogle Børn, Piger paa Maven
og drak af en Bæk, da vi holdt vor Maaltid! »De stakler
have det ikke godt!« sagde . . . . . . . . men gav dem intet! Udsigt
over Sundet, Dampskibet Løven gik til Nyborg! kjørte til
Christians Minde, hvor vi spiiste og jeg væltede en Viinflaske!    [20]
kjørte op til Moltkes paa Ovinehøi, man seer over
Thurø Langeland. Mosen dampede paa Hjemveien, det er
Spøgelset af en Sø, (en Søe, som gaar igjen). Smukt stjerneklart;
lidt Mave ondt.

Løverdag den 6 August. Spadseret. Fik til Middag et    [25]
Gjeddebeen i Halsen, der gjorte mig høist utaalmodig! kjørte
med de Andre til Lykkesholm; her er hugget lidt rundt om.
Skoven smuk! jeg var kjedsommelig! Lindegaard indbød mig


1) [ ] [ ] i linierne 1-4] papiret beskadiget 5) lagde] foran er overstreget ladge