H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 15. Spadseret meget omkring, læst i Dagen at Pæretræet
har gjort for megen Lykke ved anden Forestilling. —
Kjørt gjennem to Kirkebyer og om forbi Gisselfeldt. Storm
og Blæst. I Aften reiste Hertugens og den gamle Grevinde D
til Augustenb: — Lavet Vers med Ende-Riim, der gjorte megen    [5]
Lykke. Sandselig.

Løverdag 16. Ondt i T. — Andejagt. Spadseret. Endte
Bulvers fortræffelige Roman »Nat og Morgen«. Meget stort
Middags Selskab. Spadseret efter Bordet; mindre vel! musiseret
og sjunget Gurre & — i Seng Klokken 12. Faaet imorges    [10]
et tydsk Digt og et Lampe-Dække af Papir fra Grevinde
Moltke Nütschau. En smuk stille Aften.

Søndag 17 de . Bestemt mig til at opgive Besøget paa Breitenburg
og blive her Contessens Geburtsdag over! — I Kirken
hørt Brasch, spiist 1½ og kjørt Klokken 3¼ til Vemmeltofte;    [15]
(Unsgaard er død) vi lagde Veien over Jomfruens
Egede, tæt ved Veien staae to kolosale Ege; paa Vemmeltofte
er Priorinden en Frøken Leth, den ældste er 90 Aar,
den yngste, der kaldes Barnet, henved 60; de kom alle til
Vinduet, hele Klosteret i Bevægelse; Skytterne holdt til Hest    [20]
for os ved Indkjørselen. Flere Værelser med forgyldt Læder
eller Silketøi med forgyldte Fugle. Prindser og Prindsesser
unge og smukke hang paa Væggen, nu ere de døde og døde,
som gamle, een af disse gamle Frøkeners Moder har maaskee
elsket ulykkelig een af disse og nu seer den gamle Datter Moderens    [25]
evig unge Elsker. I een Sal var et Vippebret, endnu
fra Stifterindens Tid. Frøken Morgenstjerne førte mig om. —
Vi kjørte en deilig Skov-Vei til Stranden, som vi fulgte under


14) I Kirken] først skrevet Den