H.C. Andersens dagbøger Tekst

Da jeg kom hjem modtog jeg fra Fritz Moltke et Brev, der
kunde optages dobbelt, det kunde synes, som man var vred
over mit Arangeren om! jeg blev forstemt, skrev strax med
Bondedrengen et Brev, men følte mig saalidet oplagt at tale
at jeg gik til mit Værelse. Læser Bulvers Zanoni. Hvor mange    [5]
Følelser gaae ikke gjennem min Sjæl. Jeg er noget lidende.
(Diareé).

Onsdag den 6 Juli. Et venligt Brev fra Frits Moltke, Posten
bragte mig et fra Eduard og et fra Jette Boye hvori laae
et fra Dresden hvori jeg tituleredes Etatsraad, Professor, Doctor    [10]
og ædel Digter, det var om Tjedges »Verein«; Eduards
Brev sagde mig at Pæretræet havde gjort Lykke; i Bladene
læste jeg nu derom, Berling roste, Fædrelandet sagde hvad
ondt det kunde, i samme Blad Critik over Bazaren, meget
godt, meget ondt, jeg var dog afficeret, man bad mig læse    [15]
Critikkerne høit, jeg læste ugenert, men mine Kinder
brændte. I Formiddags gik jeg over til Vegners der boe
smukt, herfra tager Gisselfeldt sig godt ud, en Stork har
bygget paa det nye Huus. De vare begge saa overordenlig
høflige, at det generede mig næsten. Jeg spiiste Skinke, drak    [20]
Madera og Caffe, fik mange Kirsebær. — Læst høit om Aftenen.
Skrevet til Jette Boie.

Torsdag 7 Juli. Sendt Brev til Jette B og Faderen Collin;
seet Gisselfeldts Kjældere, været med Excellensen oppe paa
Marken ved Taarnet, seet derfra Møen og Ringsted. — Ved    [25]
Frokosten i Dag Balle og hans Kone. Diareh! — Kjørt Klokken


2) det] foran er overstreget den ene Betydning at 8) Brev] B først skrevet G
10) Etatsraad] E først skrevet P 21) fik] først skrevet fieg el. lign. 24) Gisselfeldts]
først skrevet Gils