H.C. Andersens dagbøger Tekst

som da Prindsen af Lothringen tog den fra Tyrkerne; her
fortælles om et afsides Bastey, at hver Nat Klokken 11 kommer
præsis en kjæmpestor Tyrk, tager een af de store Kanoner,
skuldrer med den og marscherer med afmaalte Skridt
til Hovedvagten og tilbage Kl 12, sætter Kanonen paa sin    [5]
Plads og forsvinder, vee, den som tør standse ham; hvor mit
Blod er østerlandsk! I Theatret og seet Raupacs Königstochter
ein Bettlerweib; Sujettet er smukt Udførelsen paa
nogle Sceners Gang daarlig. En Madam (i sine bedste Aar,
nogle og 30 sagde en Pester) gav den unge Lunefulde Prindsesse;    [10]
Hr Devrient var sletikke noget udmærket, uden i dette
Selskab, hans Organ ikke kjønt. Theatret er smukt, fire Etager,
men daarligt oplyst. Der blev klappet og kaldt frem for
ingen Ting. Sandselig.

Tirsdag den 1 ste Mai [ɔ: Juni] 1840 [ɔ: 1841]. St. Medardi    [15]
Marked begynder i Dag og varer 14 Dage; her gives
fire store og dette er eet af disse. Saae i en Boglade min Improvisator;
kjøbte siden to Exemplarer for 1 Gylden og 40
X. 3 Dele . I Casino. Pest bestaaer af fem Dele, Rathausplads
har et Raadhuus med et gammelt Taarn med Figurer. I Universitetskirken    [20]
er Fresko. Die Kaffeqvelle et »Kavé Hás« med
et Skildt hvor Engle sidde til Bords og drikke Caffe, en Engel
henter den fra en Brønd. Das Statwäldchen en Slags Dyrehave.
— Boutikkerne ere som i Vien med smukke Malerier. Zum
König Otto von Griekenland er et fortræffeligt Portræt. Tordenveir!    [25]
Lynene spillede over Ofen. Husene ovre paa Bjerget
staae i Geleed viis, som Soldater. Paa Theatrets Facade i


7) Königstochter] derefter er overstreget und 13) Der] først skrevet Det 16) her]
først skrevet der