H.C. Andersens dagbøger Tekst

i een af sine bedste Vogne. Det ærgrede mig.
I Slotsgaarden kom Excellense mig venligt imøde og ef[ter]
Toilette kaldtes jeg til Bords vi vare flere, Hr Tømmermand;
. . . . . Jeg har faaet en smuk Sal og et rart Sovekammer;
jeg læste ved Kaffebordet en Comedie i det    [5]
Grønne og nogle Eventyr, gik derpaa til mit. Greven ledsagede
mig.

Tirsdag den 3die Nov. Oppe Klokken 8; puslet med mit
Tøi; efter at have drukket Thee og Kaffe paa mit Værelse
spadserede jeg i den smukke Slotshave, der er gjennemskaaret    [10]
af en Canal, her Udsigt til Itzehoe. Slotscapellet tager sig
smukt ud mellem de høie Træer. Excellense førte mig ind
i Cappellet og oven paa en Slags Riddersal, hvor der hænge
Portrætter af alle hans Forfædre; fra Taarnet er en viid Udsigt
til hiin Side Kellinghusen. (Igaar passerede vi en Skov,    [15]
den saae med sit brune Løv aldeles ud som en Kobberskov,
den havde noget saa aldeles fortryllet, at det store Qvæg,
som mødte os i den dyndede Vei, forekom mig forvandlede
Mennesker, thi det Ene maatte jo svare til det andet.) Til
Middag i Dag var Postmesteren Kammerherre Krogh med    [20]
tre smukke Døttre, den næst ældre var min Borddame, hun
gjorte sig meget interesant, Digteren Lobedanz var til Bords,
jeg læste Maurerpigen og fortalte flere af mine Eventyr. Gik
tidlig ned og skrev paa Louises Bryllups Vise.

Onsdag den 4 Nov. Hele Morgenstunden hører jeg Grevens    [25]
ældste, sindssvage Broder banke paa en Dør; det er saa


2) Excellense ɔ: Rantzau-Breitenburg 2) ef [ter] papiret beskadiget 3) Tømmermand
ɔ: Timmermann 13) paa] derefter er overstreget R 21) smukke]
først skrevet nette