H.C. Andersens dagbøger Tekst

1839
Svensk Reise.

Den 22 Juni 1839. Vexlede svenske Penge; tegnede mig
til Dampskibet Malmö og sagde Farvel hos Collins. Fru
Bügel holdt Foredrag over hvorledes jeg skulde tee mig i    [5]
Sverrig. Paa Skibsbroen stod Molbech vi seilede sammen i en
Baad ud til Dampskibet, han var syg sagde han. Ombord var
Bournonvilles Søster, Svigerinde og Børnene. Smukt Solskin
og en behagelig Overfart. Havnen ved Malmøe meget lang,
Man sagde jeg kunde tage ind hos »Fikken«, jeg troede det    [10]
var hos »Flikkan«, men Fich var Mandens Navn. Min Mave
slet; drak god Port Viin. Lieutenant Kroock kom og raadede
mig til strax at tage Vogn. Grev Tott førte mig imidlertid
op paa Raadhuussalen St Knuds Salen der er meget stor og
med nogle og tyve Lysekroner; her holdes Bal; i Sideværelserne    [15]
hang Portrætter af flere danske Førster og Førstinder.
Torvet er stort og omplantet med Træer, paa et Hjørnehuus
ved Havnen var et Madonnabilled. En Holstener der boede
i Ørebro, Hr Kaale, sagde han ogsaa skulde til Hyby, hans
Udvortes behagede mig ikke og jeg gav mig kun lidet af    [20]
med ham. Efter lang Venten kom en slet Pindevogn med
to Heste, jeg kjørte en ujevn, slet Vei, i daarlig, flad Egn,


4) hos] h først skrevet t 14) St Knuds Salen] tilføjet over linien 17) paa]
først skrevet et