H.C. Andersens dagbøger Tekst

Onsdag 16. Graat og koldt. Brev til Fru Scavenius, Brev
til Fru Koch og lille Jørgen Koch. — Spiist i Pasage de 1
Opera for to Frank gik i Operaen for 20 Frank til Faust,
Jonas og jeg fik Plads saa langt inde vi kunde komme. Strax
i tredie Act følte jeg mig nerveus og maatte ud, fik da en    [5]
Plads ved Døren. Faure sang Mephistopheles. Gik hjem
efter 4 Act. Brev fra Etatsraad Collin.

Torsdag 17 Indbydelse til Jonas og mig fra Callon, til
Løverdag Middag. Min eneste og gode Fortand som sad aldeles
løs vriede jeg ud. Drømt fælt inat at alle Tænder og    [10]
Kjæbebeen faldt ud. Sendt Brev til Thea Melchior, deri Brev
til Johanne Melchior, sendt Brev til Etatsraad Collin. Mødt
Jonas paa Gaden, at vilde troe jeg havde været i Byen, som
de kalde det, og dog er det ikke Tilfældet.

Fredag 18 Graat, vaadt, forkjølet. Gik med Jonas op i    [15]
Louvre og saae de keiserlige Mindesmærker, Klæder, Feltseng
&. Var i den ægyptiske Afdeling og ved Minder fra
Ninive; følte mig iøvrigt nerveus. Tog Frokost i Palais royal,
Drenge løb paa Glatiis. Var om Aftenen i den store Opera i
Stalle d Orchester, vore to Billetter kostede 24 Frank, saae    [20]
Hamlet, som Faure udførte; Christine Nielsen gav Ophelea,
smukt og med frisk Stemme, men hvad kunde ikke Jenny
Lind have givet i denne Rolle. Musiken smuk og interesant;
efter at Ophelia har sjunget Næcken polsker, lyder som
Chor fra Sø-Dybet samme Sang, den lokker hende ud i    [25]
Sivene hvor hun syngende synker ned og driver hen af


1) Onsdag] først skrevet Torsdag 8) Torsdag] først skrevet Fredag 10)
vriede] foran er overstreget fik jeg 10) inat] først skrevet imo 24) Næcken
polsker ɔ: Neckens polska