H.C. Andersens dagbøger Tekst

danske Sange og svenske Folkeviser, enkelte komiske Sange.
Lidt over 10 da de havde sjunget vift stolt paa Codans
Bølge, tog jeg Anledning til at sige at man havde i Sangen
hilset mit Flag[;] naar en Bygning var reist saa satte man
Flaget paa den og nu var for mig denne Aftens Erindrings    [5]
Bygning reist og jeg vilde derfor bringe min hjerteligste Tak
og mit Lev vel! men der blev sagt mig det var for tidlig og
jeg blev og hørte flere Sange, derpaa blev jeg anmodet om
at læse et Eventyr endnu og jeg læste Flipperne og tog saa
Anledning til at sige Lev vel! nu fulgte hele Skaren mig med    [10]
Sang forbi Domkirken om til Statshuset hvor jeg boer. De
mange Fødders Tact Gang rungede i de stille tomme Gader,
Sangen lød smukt. Ved Hotellet fik jeg ni Gange Hurra jeg
takkede og nu lød Sangen: Wintren raser ud, den Sang jeg sidst
hilsedes med her for 25 Aar siden. Jeg følte mig glad og let.    [15]

Torsdag 12. Betydningsfuld Drøm i Morgenstunden min
høiere Haand skalde af i en stor Jord Skorpe. Senere ud paa
Morgenen drømte jeg at gaae ud i et dybt ubekjendt Vand,
mine Beenklæder vare fulde af Jord, jeg skyllede dem af
men opdagede da at Støvlerne heri havde siddet fast og var    [20]
tabt i Vandet, jeg dukkede ned men fandt dem ikke, kom dog
i Land og hørte at der var 60 Favne dybt nær ved hvor jeg
havde staaet, kunde være druknet, jeg blev forskrækket og
vaagnet og syntes det var for meget at have villet sætte Livet
paa Spil for at faae et Par gamle Støvler. — Besøgt Professor    [25]
Olde og taget Afsked. Var hos den unge Poet Wendel,
fik hans Portræt, han mit. — Gik til Professor Lunggreen der


9) endnu] foran er overstreget og 12) Tact] derefter er overstreget i 14) Wintren
raser ud ɔ: Vintern rasat ut 25) Besøgt] først skrevet Beg