H.C. Andersens dagbøger Tekst

1864

Januar

Fredag den 1ste Januar. Klar skinnende Frostdag, ti Graders
Kulde i Morgenstunden. Vore stakkels Soldater ligge
derovre i Barakker; Frosten slaaer Bro over Vandene for    [5]
Fjenden; en heel Folkestrøm vælter mod os, hvad vil dog
skee! sendt Brev til Richard Bentley og Mistress Bushby
i London Brev til Anna Bjerring i Aalborg. Fru Jette Collin.
Og Hr Rimestad at jeg næste Fredag eller Løverdag vil
læse i Arbeider Foreningen. Brev fra Henriques. Brev fra    [10]
Fru Ingemann, med en Photographi af hendes og Ingemanns
Huus. I Dag endte jeg den første Nedskrivning af »Paa
Langebro« og læste nede de resterende to sidste Acter, som
de ikke havde hørt. Om Aftenen fik vi Æbleskiver og Biskop,
jeg udbragte Kongens Skaal; han reiser i Aften over til Hæren    [15]
i Slesvig.

Løverdag 2den. Solskin og Frost. Drømt inat om Serres,
de vare mindre varmt sindede mod mig; jeg syntes at skulde
i det kommende Efteraar reise til Ægypten og glædede mig
dertil. Sendt Brev til Eckardt og Scharff. Klokken 1¼    [20]
kjørte Rossing og hans Kone til Sorø. — Over Indgangen til
Basnæs læses paa en Steen. Guds Fred over Huset og hver


8) Fru] først skrevet og