H.C. Andersens dagbøger Tekst

med Bøgetræer. Her er ogsaa Skyttelaugs Fest, de kom
med Faner og Musik. Mod Aften en smuk Reg[n]bue oppe
over Bjerget til Venstre. Læste om Aftenen Suppe paa en
Pølsepind og Jomfruerne[.] Alle taksomme paa den dresdner
Maler nær, som i den sidste Tid muler til mig, han har vist   [5]
karikeret mig, talt ilde om mig eller Sligt, siden han synes
vred.

Mandag 23. Forkjølet og Snue. Brev til Fru Neergaard og
til Fru Serre. Følt mig mindre vel, begyndt at være træt af
Opholdet her i Brunnen; gik næsten op til Klostret. Læste   [10]
om Aftenen »hun duede ikke« og »Nissen hos Spekhøkeren«
der fornøiede meget. Grev Harrach laante mig et stort ulden
Teppe til min Seng at jeg kunde ligge varmere, hans Ven
er en Hr Slicht.

Tirsdag den 24. Følt mig mere vel; gaaet op af Høiden og   [15]
næsten ud til Kirken. Fik i Eftermiddag Brev fra Fru Serre.
Iaften i melankolsk Humeur, Fru Rode blev ved saalænge
at sige til mig at jeg bestemt var syg, saae elendig ud, saa
at jeg tilsidst følte mig ganske ilde og gik op, Klokken var
kun 9.   [20]

Onsdag 25 Stor Bedrøvelse hos Agathe fordi jeg vil reise
paa Fredag; hun sendte mig en Dag en deilig Nellike. Brev
til Storhertugen af Veimar kom afsted, ligesaa til Fru Kock
hvori laae Brev til Ingeborg Drevsen. — Om Aftenen læst
ikke færre end 5 Eventyr.   [25]

Torsdag 26. Atter i Nat drømt at jeg var hos Meisling i
Slagelse skole, skulde læse til Embeds Excamen, men vilde
ikke, kunde ikke, vidste Intet; følte mig skrækkelig afhængig


2) Reg[n]bue] ms. har ved linieskift Reg-/-bue