H.C. Andersens dagbøger Tekst

Snee og blomstre Violer. Graat Veir. Seet, langt ude flere
Dampskibe. Læst en Deel i Auerbachs »Schatzkästlein des
Gevattersmanns«. — Til Theevandstid kom Grev Adam
Moltke Hvidtfeldt til Glorup og bliver et Par Dage. —

Fredag 2 den Mai. Graat, Regn, hver Dag i Kakkelovnen;   [5]
begyndt paa Bulvers the last barons. Skrevet paa Romanen.
Bygkorn paa Øiet. —

Løverdag 3 Mai Graat og Regn, dog gaaet lidt. Violer
og Kodriver blomstre og have stærk Lugt, de sidste som
Humle; var nede at smage paa Beltet. Sendt Brev til Jonna.   [10]

Søndag 4 Mai. Brev til Ingemann. — Regnveir. I Dag
reiste Grev Adam Moltke, han tager til Paris. Vi kjørte over
til Borreby, Veien derhen kjøres om Sommeren paa ¼ Time,
vi brugte ¾ i det slette Føre. Gaarden gammel med Taarne,
Broer og Voldgrave, jeg var noget lidende i mit Øie Klokken    [15]
var 11½ før vi kom hjem igjen. (I Nat Omslag)

Mandag 5. Øiet daarligt. Jeg drømmer hver Nat meget
her paa Basnæs og saa fuldstændigt og ganske behageligt.
I Nat syntes jeg at være i Constantinopel, saae og gjenkendte
Meget der ligesom var slettet ud af Hukommelsen, med Eet   [20]
var jeg paa Japan, underlige Blomster, en stille maurisk
Buegang, jeg vidste at det kostede Livet at gaae der, men jeg
var ganske tryg, thi jeg vidste tillige, komme de og slaae mig
ihjel, saa vaagner jeg paa Basnæs, det Hele er kun en
Drøm. — I Dag kom Kammerherre Scavenius. Jeg sidder   [25]
med flækket Æg paa Øiet, kommer slet ikke ud kan ikke læse
og har svært ved at skrive. —


9) Kodriver] foran er overstreget Oxeøi 24) vaagner] ms. har derefter jeg, p
(p først skrevet de)